Reklamácia, výmena tovaru a odstúpenie od zmluvy.

Ak vám nesadla veľkosť produktu, prípadne sa vyskytnú ojedinelé výrobné alebo iné vady, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám pomôžeme.

KONTAKT: info@vendettaapparel.com

1-Formular – REKLAMOVANÝ TOVAR: STIAHNI

2-Formular – VÝMENA TOVARU: STIAHNI

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • I. Výmena, vrátenie alebo reklamácia sa vzťahuje iba na tovar zakúpený na našom e-shope www.vendettaapparel.com
 • II. Odosielateľ musí byť kupujúci, na ktorého bola objednávka vytvorená a musí sa preukázať uzatvorením kúpnej zmluvy s predávajúcim ( faktúra ).
 • III. Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný, menený alebo vrátený tovar na adresu predávajúceho na vlastne náklady. NIE NA DOBIERKU, DOBIERKY NEPREBERÁME !
 • IV. Pri reklamácií, výmene alebo vrátení je vyžadované zaslať tovar nepoškodený, nevypraný alebo inak používaný či znehodnotený zákazníkom, so štítkami v pôvodnom balení, ktorý je schopný ďalšieho predaja, na adresu spoločnosti ako zásielku s poistením proti škodám a strate spôsobenými prepravou tovaru.
 • V. Kupujúci musí vyplniť formulár 1. REKLAMČNÝ FORMULÁR.
 •      ( Reklamačný formulár nie je záväzný, pristupuje sa individuálne podľa obchodných podmienok. )
 • Doručenie balíka podľa postupu, ktorý je uvedený v bode ( ODOSLANIE BALÍKA )
 • Predávajúci príjme balík od kupujúceho a odovzdá ho na odborné posúdenie reklamačnému oddeleniu. Reklamačné oddelenie vyhodnotí reklamáciu a najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia balíka na adresu, oznámi kupujúcemu spôsob vybavenia reklamácie e-mailom. Z toho dôvodu je nevyhnutné, aby ste nezabudli uviesť svoju e-mailovú adresu.

( Podrobný rozpis v bode 8. Reklamácia, výmena tovaru a odstúpenie od zmluvy. )

 • V prípade výmeny tovaru, individuálny prístup ku každej objednávke.
 • Ak sa vyskytnú ojedinelé výrobné alebo iné vady tovar je menený kus za kus, rovnaký model a v rovnakej cene. V tomto prípade menený tovar odosiela predávajúci na adresu kupujúceho na svoje náklady.
 • Ak vám nesadla veľkosť produktu, alebo máte iný dôvod kvôli ktorému meníte tovar na ktorom sa nevyskytli výrobné vady. Tovar vám radi vymeníme. Tovar je menený kus za kus, rovnaký model a v rovnakej cene. Poštovné a balné hradí kupujúci. 
 • Ak je požadované vymeniť tovar za iný model a v inej sume ako pôvodne zakúpený, je potrebné vytvoriť novú objednávku.
 • Kupujúci musí vyplniť formulár 2. VRÁTENIE – VÝMENA TOVARU.
 • Kupujúci musí dodržať podmienky uvedené v ( Reklamácia / POSTUP: I, II, III, IV )
 • Doručenie balíka podľa postupu, ktorý je uvedený v bode ( ODOSLANIE BALÍKA )

( Podrobný rozpis v bode 8. Reklamácia, výmena tovaru a odstúpenie od zmluvy. )

 • Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
 • Ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, bude tovar opravený. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr tuto chybu reklamovať.Ak sa vyskytnú ojedinelé výrobné alebo iné vady tovar je vymenený za nový kus, rovnaký model a v rovnakej cene. V tomto prípade menený tovar odosiela predávajúci na adresu kupujúceho na svoje náklady.V prípade ak je produkt nedostupný alebo vypredaný a predávajúci sa s kupujúcim nedohodne inak, vráti sa zákazníkovi platba za tovar na účet ak sú dodržané všetky obchodné podmienky. (9. REKLAMÁCIA, VÝMENA TOVARU A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY. )
 • Ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak a uplatní si vrátenie platby. Pokiaľ bola vytvorená objednávka a nebola odoslaná, predávajúci vráti kupujúcemu celú čiastku, cenu za tovar a poštovné. To sa nevzťahuje na poplatky za platbu (PayPal). Pokiaľ bola objednávka odoslaná zákazníkovi na adresu. V prípade vrátenia tovaru, ak nebolo dohodnuté inak, predávajúci vráti kupujúcemu sumu iba za tovar. V tomto prípade sa vrátenie platby nevzťahuje na poštovné a balné a ani na poplatky za platby ( PayPal, Dobierka ). Vrátenie platby sa vzťahuje len na hodnotu príslušného tovaru.
 • Ak si kupujúci uplatnil zľavu, zľavový kupón, poštovné zdarma alebo iný benefit na objednávku, ktoré sa vzťahujú na konkrétnu sumu alebo kusy v objednávke alebo možnosť platby či dopravy, táto zľava zaniká. Ak kupujúci získal poštovné zdarma na objednávku na základe sumy alebo počtu produktov v objednávke, táto zľava zaniká. Platba za produkty, poštovné a balné alebo iné poplatky sú účtované v plnej výške alebo odrátaná z vrátených produktov v prípade, že si z objednávky časť produktov kupujúci ponechal.
 • Kupujúci musí vyplniť formulár VRÁTENIE – VÝMENA TOVARU.
 •      ( Formulár nie je záväzný, pristupuje sa individuálne podľa obchodných podmienok. )
 • Kupujúci musí dodržať podmienky uvedené v ( Reklamácia / POSTUP: I, II, III, IV )
 • Doručenie balíku podľa postupu, ktorý je uvedený v bode ( ODOSLANIE BALÍKA )

( Podrobný rozpis v bode 8. Reklamácia, výmena tovaru a odstúpenie od zmluvy. )

 • Ak ste tovar používali na iný účel ako bol určený
 • Úprava a zásahy do štruktúry výrobku
 • Bežným opotrebovaním
 • Údržba v rozpore s návodom
 • Zanedbanie starostlivosti o výrobok
 • Pri mechanickom poškodení vzniknutým neopatrnou manipuláciou alebo obliekaním
 • Spodné prádlo a plavky nie je možné vrátiť ani vymeniť z hygienických dôvodov.
 • Podrobný rozpis nájdete v REKLAMAČNOM PORIADKU.
 • V balíku musí byť komplet zakúpený tovar, vami podpísaná faktúra ( alebo kópia ), kompletne vyplnený a podpísaný reklamačný formulár 1. alebo 2. Vyplnený formulár spolu s faktúrou zašlite aj na náš e-mail info@vendettaapparel.eu
 • Každá objednávka musí mať vyplnený jeden formulár 1. alebo 2.
 • Pokiaľ tovar reklamujete, vyplníte iba  1. REKLAMČNÝ FORMULÁR.
 • Ak tovar vymieňate vyplníte iba 2. FORMULÁR VRÁTENIE – VÝMENA TOVARU.
 • Odporúčame odoslať tovar poštou (poistený list). Pokiaľ je využitá externá kuriérska služba je zákazník zodpovedný za doručenie balíka až do doby jeho doručenia na našu adresu. Nezodpovedáme za nedoručenie alebo iné dôvody zo strany kuriéra, na základe ktorých balík nedoručil.
 • Ak odosielate inak, ako poštou zašlite nám na e-mail číslo balíka aj s kontaktom na kuriéra pre úspešné prebratie balíka. Adresa je riadne označená a preberanie zabezpečené od 8:00 do 17:00h
 • Ak odosielate balík na reklamáciu z Českej republiky, odporúčame využiť prepravcu zaslat.cz
 • Balík odosielate na adresu nášho sídla:

VENDETTA APPAREL SK s.r.o.
Nobelová 48
831 02 Bratislava
SLOVENSKO

Náš kontakt na balíku: info@vendettaapparel.com

Ak ste splnili všetky podmienky a pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak a nevyužijú všetky dostupné možnosti, predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu alebo výmenu tovaru vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia balíka na adresu nášho sídla.

Ak nie sú dodržané vyššie uvedené podmienky, zákazník nemá nárok na reklamáciu, výmenu tovaru alebo vrátenie platby. Tovar bude odoslaný zákazníkovi späť na dobierku v sume poštovného a balného!

OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky vstupujú do platnosti od 1.1.2018 a sú platné pre nákup v internetovom obchode www.vendettaapparel.com

Ich účelom je vymedziť práva a povinnosti medzi predávajúcim a objedávateľom. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Prevádzkovateľ internetového obchodu:

www.vendettaapparel.com

Vendetta®Apparel Slovakia, VENDETTA APPAREL SK s.r.o. so sídlom Nobelová 48, 831 02 Bratislava, IČO: 52478815, Zapísaný v živnostenskom registri OU-BA-OZP1-2019/074527-2, ako predávajúci (ďalej len predávajúci).

Objednávateľom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá objednáva produkty a služby predávajúceho, prostredníctvom elektronického internetového obchodu Vendetta®Apparel Slovakia www.vendettaapparel.com (ďalej len objednávateľ). Práva objednávateľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajú z nasledovných zákonov:

– č. 634/1992 Zb. (zákon o ochrane spotrebiteľa)

– č. 108/2000 Z.z (ochrana spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji)

Objednávkou sa rozumie vyplnený elektronický objednávkový formulár, odoslaný v internetovom obchodnom systéme predávajúceho na stránke www.vendettaapparel.com / www.vendettaapparel.eu, obsahujúci informácie o objednáveteľovi, objednanom tovare z ponuky, množstvo, balenie, farba a cena tohto tovaru. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami, a že ich akceptuje.

Podmienkou pre naplnenie platnosti objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov v elektronickom formulári (meno a priezvisko, poštová a fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mail; v prípade právnických osôb aj IČO, DIČ, IČ DPH).

Objednávka obsahuje: názov tovaru, počet objednaných kusov a dátum vystavenia.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z. z. v znení neskorších zmien a predpisov, chápaná ako zmluva uzatvorená na diaľku.

Údaje uvedené v objednávke budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z. z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a objednávateľom, a to v medziach potrebných na doručenie tovaru a jeho účtovanie.

Objednávku je možné stornovať bez sankcie do 2 hodín od zadania. Stornovanie objednávky je možné uskutočniť s uvedením všetkých údajov z objednávky prostredníctvom e-mailu, na adrese: info@vendettaapparel.com

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

 • produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať,
 • zmenila sa cena výrobcu prípadne dodávateľa produktu,
 • vystavená cena produktu bola chybná.
 • O týchto skutočnostiach bude predávajúci objednávateľa včas informovať a dohodnú sa na ďalšom postupe.

Objednávku prostredníctvom internetového obchodu www.vendettaapparel.com / www.vendettaapparel.eu je možné zaplatiť:

 • DOBIERKA: Platba pri prevzatí tovaru.
 • PLATBA NA BANKOVÝ ÚČET (Tatra Banka): Internet banking, Priamy vklad v ktorejkoľvek banke.
 • PayPal / Účet: Cez vytvorený účet v platobnej bráne PayPal.
 • Platobnú Kartu

Objednávky vybavujeme priebežne a jednorazovo. Doba expedície je vždy uvedená pri produktoch. Orientačná doba od 8 do 15 pracovných dní. Všetok objednaný tovar Vám bude zaslaný súčasne, v súlade s našimi obchodnými podmienkami. Objednávky sa zasielajú naraz – t.j. dobu expedície pre celú objednávku je potrebné rátať podľa výrobku s najdlhšou dobou expedície. Môže sa však stať, že napriek našej maximálnej snahe, je Vami zvolený tovar dočasne alebo úplne vypredaný. V tomto prípade Vás budeme informovať na Vami zadanú kontaktnú e-mailovú adresu.

 • Každú objednávku sa snažíme vybaviť v čo najkratšom termíne. Ak zásielku neobdržíte najneskôr po uplynutí 20 pracovných dní, odporúčame informovať sa u nás e-mailom. Stáva sa totiž, že zákazníci nedostanú potvrdenie na e-mail, nakoľko uviedli zlý alebo nefunkčný e-mail, alebo nedostali oznámenie z pošty o uložení zásielky, alebo pošta balík stratila. O termíne odoslania bude zákazník informovaný v potvrdzujúcom e-maili.

 

 • Pri preberaní zásielky je objednáveteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť. Pokiaľ je balík viditeľne poškodený a zničený, spotrebiteľ je povinný bezodkladne kontaktovať predávajúceho a balík neprevziať. Ak bude prevzatý takto poškodený balík, následná reklamácia nebude akceptovaná!

 

 • Objednávateľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej výšky ceny tovaru a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku.

 

 • V prípade, že kupujúci neprevezme z akéhokoľvek dôvodu objednaný tovar (a tovar bude vrátený predávajúcemu, za čo si dopravca vyúčtuje poplatok) a následne bude žiadať jeho opätovné zaslanie, kupujúci v tomto prípade hradí prepravné náklady v plnej výške.
 • V prípade straty balíka doručovateľom je postup riešenia individuálny. Z našej strany prebehlo odoslanie zásielky podľa všeobecných podmienok na dodanú adresu objednávateľom a čiže nezodpovedáme ani nenahrádzame sumou ani novým produktom stratu spôsobenú dopravcom. Doručovateľ u ktorého je objednaná služba a za ktorú bolo riadne zaplatené, zodpovedá v plnej výške za doručenie balíka na adresu objednávateľa. Ak doručovateľ balík stratí je podaná reklamácia doručovateľovi. Doba trvania reklamácie od 30 do 60 dní od podania. Na konci reklamačného konania je buď vrátený tovar alebo platba v plnej výške balíka. Skôr ako nie je ukončené reklamačné konanie s doručovateľom nie je možné objednávku uzavrieť a to ani náhradou za nový tovar alebo vráteniu platby za tovar. Náhradu za škodu zabezpečuje dopravca ktorý spôsobil chybu a nie predávajúci.

Predávajúci sa zaväzuje dodať:

druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, okrem zjavných omylov a v prípade výraznej zmeny ceny tovaru.
tovar vhodne zabaliť, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Predávajúci nezodpovedá za:

 • oneskorené dodanie tovaru zavinené kurérskou spoločnosťou alebo Slovenskou poštou.
 • stratu balíka kurérskou spoločnosťou alebo Slovenskou poštou, u ktorých bola objednaná a uhradená služba a za ktorú nesú plnú zodpovednosť, až do dodania balíka na adresu.
 • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne zadanou adresou prijímateľa.
 • za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou spoločnosťou alebo Slovenskou poštou..
 • prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.
 • za odchýlky farieb v tlači alebo v materiáli produktov, ktoré nesedia s fotkami na sociálnych sieťach alebo v počítači, mobile či tablete. Každé zariadenie je inak kalibrované a má iné farby a kvalitu displeja, to iste platí aj pre sociálne siete. Finálny produkt nájdete vždy na našom internetovom obchode www.vendettaapparel.com
  Keďže ide o originálne produkty na mieru, predávajúci si vyhradzuje právo na možnosť zmeny v dizajne, strihu, farby, doplnkov, štítkov, aplikácií produktu a iné. Pre dosiahnutie čo najlepšieho výsledku a vzhľadu a to bez nároku na reklamáciu zákazníkom, že produkt nesedí s pôvodným modelom alebo na fotkách.

Kupujúci sa zaväzuje:

objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť predávajúcemu.
zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň vytvorenia a odoslania objednávky.
v prípade uvedenia chybnej adresy a opätovného zaslania na jeho správnu adresu, uhradiť druhé poštovné v plnej výške.

Ak vám nesadla veľkosť produktu, prípadne sa vyskytnú ojedinelé výrobné alebo iné vady, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám pomôžeme.

KONTAKT: info@vendettaapparel.com

REKLAMÁCIA / POSTUP: 

 • I. Výmena, vrátenie alebo reklamácia sa vzťahuje iba na tovar zakúpený na našom e-shope www.vendettaapparel.com 
 • II. Odosielateľ musí byť kupujúci, na ktorého bola objednávka vytvorená a musí sa preukázať uzatvorením kúpnej zmluvy s predávajúcim ( faktúra ).
 • III. Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný, menený alebo vrátený tovar na adresu predávajúceho na vlastne náklady. NIE NA DOBIERKU, DOBIERKY NEPREBERÁME !
 • IV. Pri reklamácií, výmene alebo vrátení je vyžadované zaslať tovar nepoškodený, nevypraný alebo inak používaný či znehodnotený zákazníkom, so štítkami v pôvodnom balení, ktorý je schopný ďalšieho predaja, na adresu spoločnosti ako zásielku s poistením proti škodám a strate spôsobenými prepravou tovaru.
 • V. Kupujúci musí vyplniť formulár 1. REKLAMČNÝ FORMULÁR.
 • ( formulár nie je záväzný, pristupuje sa individuálne podľa obchodných podmienok. )
 • Doručenie balíka podľa rozpisu, ktorý je uvedený v bode ( ODOSLANIE BALÍKA )
 • Predávajúci príjme balík od kupujúceho a odovzdá ho na odborné posúdenie reklamačnému oddeleniu. Reklamačné oddelenie vyhodnotí reklamáciu a najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia balíka na adresu, oznámi kupujúcemu spôsob vybavenia reklamácie e-mailom. Z toho dôvodu je nevyhnutné, aby ste nezabudli uviesť svoju e-mailovú adresu.

 

VÝMENA / POSTUP:

 • V prípade výmeny, tovar je menený kus za kus, rovnaký model a v rovnakej cene. Individuálny prístup ku každej objednávke.
 • Ak je požadované vymeniť tovar za iný model a v inej sume ako pôvodne zakúpený, je potrebné vytvoriť novú objednávku.
 • Kupujúci musí vyplniť formulár 2. VRÁTENIE – VÝMENA TOVARU.
 • Kupujúci musí dodržať podmienky uvedené v ( Reklamácia / POSTUP: I, II, III, IV )
 • ( formulár nie je záväzný, pristupuje sa individuálne podľa obchodných podmienok. )
 • Doručenie balíka podľa postupu, ktorý je uvedený v bode ( ODOSLANIE BALÍKA )

 

VRÁTENIE TOVARU A PLATBY – FYZICKÁ OSOBA / POSTUP:

 • Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
 • Ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, bude tovar opravený. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr tuto chybu reklamovať.
 • Ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak a uplatní si vrátenie platby. Pokiaľ bola vytvorená objednávka a nebola odoslaná, predávajúci vráti kupujúcemu celú čiastku, cenu za tovar a poštovné. To sa nevzťahuje na poplatky za platbu (PayPal). Pokiaľ bola objednávka odoslaná zákazníkovi na adresu. V prípade vrátenia tovaru, ak nebolo dohodnuté inak, predávajúci vráti kupujúcemu sumu iba za tovar. V tomto prípade sa vrátenie platby nevzťahuje na poštovné a balné a ani na poplatky za platby ( PayPal, Dobierka ). Vrátenie platby sa vzťahuje len na hodnotu príslušného tovaru.
 • Ak si kupujúci uplatnil zľavu, zľavový kupón alebo iný benefit na objednávku, ktoré sa vzťahujú na konkrétnu sumu alebo kusy v objednávke alebo možnosť platby či dopravy, táto zľava zaniká. Ak kupujúci získal poštovné zdarma na objednávku na základe sumy alebo počtu produktov v objednávke, táto zľava zaniká. Platba za produkty, poštovné a balné alebo iné poplatky sú účtované v plnej výške alebo odrátaná z vrátených produktov v prípade, že si z objednávky časť produktov kupujúci ponechal.
 • Kupujúci musí vyplniť formulár 2. VRÁTENIE – VÝMENA TOVARU.
 • ( formulár nie je záväzný, pristupuje sa individuálne podľa obchodných podmienok. )
 • Kupujúci musí dodržať podmienky uvedené v ( Reklamácia / POSTUP: I, II, III, IV )
 • Doručenie balíku podľa postupu, ktorý je uvedený v bode ( ODOSLANIE BALÍKA )
 • Predávajúci príjme balík od kupujúceho a odovzdá ho na odborné posúdenie reklamačnému oddeleniu. Reklamačné oddelenie vyhodnotí reklamáciu a najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia balíka na adresu, oznámi kupujúcemu spôsob vybavenia reklamácie na jeho email.
 • Ak ste splnili všetky podmienky a pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak, suma bude vrátená bankovým prevodom na účet kupujúceho, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy a doručený tovar na adresu nášho sídla aj s vyplneným našim reklamačným formulárom a faktúrou.

 

VRÁTENIE TOVARU A PLATBY – PODNIKATEĽ / POSTUP:

 • Ak je kupujúcim podnikateľ, predávajúci sa zaväzuje o reklamácii rozhodnúť v lehote 60 dní od uplatnenia reklamácie. O tomto rozhodnutí bude kupujúci podnikateľ informovaný na kontaktný e-mail.
 • Ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, bude tovar opravený. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr tuto chybu reklamovať.
 •  Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, predávajúci je oprávnený chybný tovar vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.
 • V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do jedného mesiaca od uplynutia doby, kedy mala byť reklamácia vykonaná a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od upovedomenia o jej vykonaní (t.j. spravidla do 60 dní od dátumu podania reklamácie), je predávajúci oprávnený účtovať pri výdaji reklamácie čiastku za uskladnenie vo výške 0,5 € za deň vrátane DPH.
 • Ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak a uplatní si vrátenie platby. Pokiaľ bola vytvorená objednávka a nebola odoslaná, predávajúci vráti kupujúcemu celú čiastku, cenu za tovar a poštovné. To sa nevzťahuje na poplatky za platbu (PayPal). Pokiaľ bola objednávka odoslaná zákazníkovi na adresu. V prípade vrátenia tovaru, ak nebolo dohodnuté inak, predávajúci vráti kupujúcemu sumu iba za tovar. V tomto prípade sa vrátenie platby nevzťahuje na poštovné a balné a ani na poplatky za platby ( PayPal, Dobierka ). Vrátenie platby sa vzťahuje len na hodnotu príslušného tovaru.
 • Ak si kupujúci uplatnil zľavu, zľavový kupón alebo iný benefit na objednávku, ktoré sa vzťahujú na konkrétnu sumu alebo kusy v objednávke alebo možnosť platby či dopravy, táto zľava zaniká. Ak kupujúci získal poštovné zdarma na objednávku na základe sumy alebo počtu produktov v objednávke, táto zľava zaniká. Platba za produkty, poštovné a balné alebo iné poplatky sú účtované v plnej výške alebo odrátaná z vrátených produktov v prípade, že si z objednávky časť produktov kupujúci ponechal.
 • Kupujúci musí vyplniť formulár 2. VRÁTENIE – VÝMENA TOVARU.
 • ( formulár nie je záväzný, pristupuje sa individuálne podľa obchodných podmienok. )
 • Kupujúci musí dodržať podmienky uvedené v ( Reklamácia / POSTUP: I, II, III, IV )
 • Doručenie balíku podľa postupu, ktorý je uvedený v bode ( ODOSLANIE BALÍKA )
 • Predávajúci príjme balík od kupujúceho a odovzdá ho na odborné posúdenie reklamačnému oddeleniu. Reklamačné oddelenie vyhodnotí reklamáciu a najneskôr do 60 kalendárnych dní od doručenia balíka na adresu, oznámi kupujúcemu spôsob vybavenia reklamácie na jeho email.
 • Ak ste splnili všetky podmienky a pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak, suma bude vrátená bankovým prevodom na účet kupujúceho, najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy a doručený tovar na adresu nášho sídla.

 

Reklamácia, výmena alebo vrátenie tovaru sa nevzťahuje na tieto prípady: 

 • Ak ste tovar používali na iný účel ako bol určený
 • Úprava a zásahy do štruktúry výrobku
 • Bežným opotrebovaním
 • Údržba v rozpore s návodom
 • Zanedbanie starostlivosti o výrobok
 • Pri mechanickom poškodení vzniknutým neopatrnou manipuláciou alebo obliekaním
 • Spodné prádlo a plavky nie je možné vrátiť ani vymeniť z hygienických dôvodov.
 • Podrobný rozpis nájdete v REKLAMAČNOM PORIADKU.

 

ODOSLANIE BALÍKA:

 • V balíku musí byť komplet zakúpený tovar, vami podpísaná faktúra ( alebo kópia ), kompletne vyplnený a podpísaný reklamačný formulár 1. alebo 2. Vyplnený formulár spolu s faktúrou zašlite aj na náš e-mail info@vendettaapparel.eu
 • Každá objednávka musí mať vyplnený jeden formulár 1. alebo 2.
 • Pokiaľ tovar reklamujete, vyplníte iba  1. REKLAMČNÝ FORMULÁR.
 • Ak tovar vymieňate vyplníte iba 2. FORMULÁR VRÁTENIE – VÝMENA TOVARU.
 • ( Reklamačný formulár nie je záväzný, pristupuje sa individuálne podľa obchodných podmienok. )
 • Odporúčame odoslať tovar poštou (poistený list). Pokiaľ je využitá externá kuriérska služba je zákazník zodpovedný za doručenie balíka až do doby jeho doručenia na našu adresu. Nezodpovedáme za nedoručenie alebo iné dôvody zo strany kuriéra, na základe ktorých balík nedoručil.
 • Ak odosielate inak, ako poštou zašlite nám na e-mail číslo balíka aj s kontaktom na kuriéra pre úspešné prebratie balíka. Adresa je riadne označená a preberanie zabezpečené od 8:00 do 17:00h
 • Ak odosielate balík na reklamáciu z Českej republiky, odporúčame využiť prepravcu zaslat.cz
 • Balík odosielate na adresu nášho sídla:

VENDETTA APPAREL SK s.r.o.
Nobelová 48
831 02 Bratislava
SLOVENSKO

Náš kontakt na balíku: info@vendettaapparel.com

Ak ste splnili všetky podmienky a pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak a nevyužijú všetky dostupné možnosti, predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu alebo výmenu tovaru vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia balíka na adresu nášho sídla.

Ak nie sú dodržané vyššie uvedené podmienky, zákazník nemá nárok na reklamáciu, výmenu tovaru alebo vrátenie platby. Tovar bude odoslaný zákazníkovi späť na dobierku v sume poštovného a balného!

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

K ochrane Vašich osobných údajov pristupujeme v súlade s platnou Slovenskou legislatívou predovšetkým so zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov“) a Európskou legislatívou.

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je VENDETTA APPAREL SK s.r.o. , IČO: 52478815, DIČ: 2121046631 so sídlom Nobelová 48, 831 02, Bratislava (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú
adresa: Nobelová 48, 831 02, Bratislava email: info@vendettaapparel.com

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej

1 Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
2 Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.
3 Osobné údaje sa získavajú nasledujúcimi spôsobmi:
Pri objednávaní produktov v online obchode.
Pri registrácii používateľského účtu.
Pri telefonickej komunikácii so zákazníkom.
V osobnej komunikácii s klientom.
Pri komunikácii so zákazníkom prostredníctvom e-mailu.
4 Aké údaje zhromažďujeme?
Na účely poskytovania služieb VENDETTA APPAREL SK s.r.o. (online obchod www.vendettaapparel.com) zhromažďujú, spracúvajú a ukladajú tieto údaje:

meno a priezvisko,
adresu a miesto bydliska,
emailová adresa,
užívateľské meno,
heslo v šifrovanej forme,
telefónne číslo,
ďalšie údaje, ktoré ste dobrovoľne zadali ako používateľ vo formulári na našej webovej stránke a údaje potrebné k nákupu tovaru.

1 Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
2 Účelom spracovania osobných údajov je
vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
3 Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

1 Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 15 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
2 Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže. Prebieha automatické odstraňovanie digitálnych dát.

1 Príjemcovia osobných údajov sú osoby
Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
Účtovník
zaisťujúce marketingové služby.
2 Prevádzkovateľ má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových a hostignových služieb. Poštové služby.

1 Za podmienok stanovených v Zákone máte
právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
2 Ďalej máte právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

1 Za podmienok stanovených v Zákone máte
právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
2 Ďalej máte právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

REGISTRÁCIA
Kupujúci má možnosť sa na stránke www.vendettaapparel.com registrovať. Kupujúcemu je umožnené nakupovať aj bez registrácie.
V prípade, ak sa rozhodnete nakupovať prostredníctvom registrácie, vaše Osobne Údaje budeme spracúvať takto:
Svoje konto si chránite heslom. Prihlásením do svojho konta získate informácie o svojich objednávkach, môžete si upravovať svoje Osobne Údaje. Prosím, chráňte svoje heslo, prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie hesla.
Založením konta na stránke www.vendettaapparel.com súhlasíte, že Osobne Údaje vo vašom konte bude vyhodnocované a zhromažďované na účely využitia služieb. Založením tohto konta nám tiež udeľujete súhlas na vyhodnocovanie vášho nákupného správania sa, to znamená , aké produkty ste si kúpili, ktoré produkty ste si zobrazili.
Ak ste sa registrovali, súhlasíte, že vaše používateľské správanie na stránke www.vendettaapparel.com, bude priradené vášmu zákazníckemu kontu, aby sme vám mohli poskytnúť tento personalizovaný obsah (napr. špeciálne akcie a informácie). Účet sa dá kedykoľvek zrušiť ak nás kontaktujete na našom emaili, nakupovať sa dá aj bez registrácie.

AUTOMATIZOVANÉ PROFILOVANIE
Za účelom skvalitňovania marketingových kampaní, prevádzkovateľ využíva automatizované profilovanie. Profilovaním pre vás segmentujeme ponuku/y, ktoré vás môžu zaujímať a sú pre vás výhodnejšie. V prípade profilovania využívame nasledovné systémy Google Adwords, Facebook.
Súhlas sa nevyžaduje na základný zber štatistických údajov napr. použitím meracieho kódu Google Analytics.

IP ADRESA
Je súbor čísiel jednoznačne identifikujúci zariadenie v počítačovej sieti.
IP adresu možno z hľadiska ochrany osobných údajov označiť za údaj týkajúci sa identifikovateľnej osoby.
IP adresa sa stáva osobným údajom ak:
• IP adresa je osobným údajom, ak ju spracúva poskytovateľ internetového pripojenia spoločne s inou identifikáciou (meno, email…).
• statické IP adresy využívané fyzickými osobami / jednotlivcami je potrebné považovať za osobné údaje.
• dynamická IP adresa bude považovaná za osobný údaj v prípade, keď poskytovateľ online služieb bude spracúvať spoločne s dynamickou IP adresou aj ďalšie identifikátory považované za osobné údaje (napr. meno, priezvisko, mail a pod.).

BEZPEČNÝ PRENOS ÚDAJOV
Vaše osobné údaje sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu. Systém kódovania SSL (Secure Socket Layer) sa najčastejšie využíva pre bezpečnú komunikáciu s webovými servermi. Osobné údaje v našich systémoch ako i internetová stránka sú zabezpečené primeranými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov prostredníctvom neoprávnených osôb.
V prípade, ak ste i registrovaný na našej stránke www.vendettaapparel.com prístup k vášmu kontu máte iba vy, preto dbajte aby ste s týmito údajmi nakladali dôverne. Prevádzkovateľ nezodpovedá za neoprávnené nakladanie alebo zneužitie hesla.

Druhy cookies.
Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah.
Na stránke www.vendettaapparel.com môžu byť použité dočasné a trvalé cookies.
Cookies, ktoré sa na www.vendettaapparel.com používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia.
Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.
Cookies môžete v prehliadači odstrániť jednotlivo alebo všetky naraz a to buď priamo (ak vie kde sú uložené) alebo pomocou prehliadača.

Tento reklamačný poriadok vstupuje do platnosti od 1.1.2018 a ruší platnosť predchádzajúcich reklamačných poriadkov. Platí pre nákup v internetovom obchode www.vendettaapparel.com