Reklamačný poriadok

 

 1. Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho VENDETTA APPAREL SK s.r.o. , (ďalej len ako „predávajúci”) a opisuje postup, akým spôsobom pristupovať pri reklamácii tovaru nadobudnutého od predávajúceho.

Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na tovary predávané predávajúcim v súlade s predmetom jeho činnosti. Je záväzný pre predávajúceho a kupujúceho ako zákazníka, resp. objednávateľa. Prevzatím tovaru zákazník (objednávateľ) súhlasí s reklamačným poriadkom a potvrdzuje, že bol s jeho obsahom oboznámený.

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.vendettaapparel.com / www.vendettaapparel.eu

V prípade, ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy môže reklamáciu uplatniť až po úplnej úhrade tovaru.

 

 1. Dĺžka záručnej doby

Ako doklad o záruke vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra) v zmysle zákona uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky. Ak kupujúci je zároveň aj spotrebiteľ, záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Dĺžka záručnej doby pre kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľmi sa riadi v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

 

 

III. Záručné podmienky

Zákazník je povinný skontrolovať dodaný tovar pri jeho prevzatí a reklamovať zjavné vady. Prvá výmena je bezplatná, poštovné platí predávajúci. Opakované výmeny tej istej objednávky a toho istého tovaru, hradí kupujúci a to vo výške poštovného a balného.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté ak:

 1. zákazník spôsobil vadu tovaru sám,
 2. zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na bežné alebo nadmerné opotrebenie spôsobené používaním tovaru (alebo jeho časti) a s tým spojená starostlivosť o tovar, ako nadmerné pranie, čím sa tovaru skracuje životnosť. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať. Podľa § 619 zákona 40/1964 Zb. v znení zákona č 285/2009 Zb.,
 3. zákazník pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z ceny tovaru.
 4. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie alebo štítku.
 5. tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami
 6. Kupujúci nie je oprávnený od predávajúceho požadovať spätné prijatie zakúpeného tovaru a vrátenie kúpnej ceny tovaru z dôvodu jeho nepotrebnosti.
 7. mechanickým poškodením tovaru
 8. používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené
 9. reklamovaný tovar nesmie byť silne znečistený, plesnivý, mokrý, silne zapáchajúci a to podľa dikcie zákona č.258/2000 O ochrane verejného zdravia. Takýto tovar sa nebude brať do reklamačného konania,
 10. neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
 11. prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov
 12. tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom
 13. tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom doloží platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doloží doklad o reklamácii. Tento postup je odporúčaný aj kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, ak nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak.

 1. Spôsob vybavenia reklamácie

Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho na internetovom obchode www.vendettaapparel.com / www.vendettaapparel.eu. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný vyplníť formulár na uplatnenie reklamácie a doručiť ho predávajúcemu. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. K tovaru je potrebné spolu s formulárom o vadách pripojiť aj kópiu dokladu o kúpe (faktúru). Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru. Odporúčame odoslať tovar poštou ( poistený list alebo doporučený list ). Pokiaľ je využitá externá kuriérska služba, zákazník je zodpovedný za doručenie balíka až do doby jeho doručenia na našu adresu. Nezodpovedáme za nedoručenie alebo iné dôvody zo strany kuriéra, na základe ktorých balík nedoručil. V tomto prípade rieši problém zákazník s kuriérskou službou, ktorú si zvolil. 

Reklamáciu je potrebné zaslať písomne spolu s tovarom (Slovenská pošta a.s.) Predávajúci k reklamácii pristupuje individuálne, podľa zložitosti reklamácie. Doba vybavenia reklamácie je podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu chyby. Reklamáciu vrátane odstránenia chyby predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty sa má za to, že chyba na veci skutočne existovala a spotrebiteľ má rovnaké práva, ako by sa jednalo o chybu, ktorú nie je možné odstrániť. Táto lehota nie je záväzná ku kupujúcemu, ktorý je podnikateľ a teda jeho vzťah s predávajúcim upravuje Obchodný zákonník. Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho e-mailom. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou (Odporúčame Slovenskú poštu a.s.), bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že osoba uplatňujúca si nárok na reklamáciu dané rozhodnutie neprevzala, alebo naň  nereagovala, alebo si neprevezme opravenú či zamenenú objednávku. Taktiež nezodpovedáme za vrátenie balíka späť na našu adresu po uplynutí doby na jeho prevzatie. Po odoslaní reklamačného rozhodnutia e-mailom a tovaru poštou (opraveného alebo zameneného) sa považuje reklamácia za vybavenú.

 

 1. Práva a povinnosti kupujúceho pri reklamácii tovaru alebo služby

Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, v opačnom prípade kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby.

Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, uvedená v bode III. Záručné podmienky.

Kupujúci má právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej časti tovaru, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné. Ak nie je takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy a vrátenie sumy za tovar poníženej o prepravne poplatky.

 1. Záverečné ustanovenia

Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Občianskym zákonníkom. Predávajúci môže tieto Reklamačné podmienky kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom od 1.1.2018

V Bratislave dňa 1.1.2018